Házirend


A házirend betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, látogatók) kötelező! A házirend területi hatálya a Kanizsa Aréna telekrajzi határán belül érvényes. A házirend visszavonásig érvényes. A házirend változtatási jogát az üzemeltető fenntartja.

Nyitva tartás: Hétfő- Vasárnap 08:00 órától 22:00 óráig, de programoktól függően változhat

 • Nyitva tartási időben –zártkörű rendezvények, és tartósan bérelt időpontok kivételével –minden érdeklődő, látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, részt vehet a rendezvényeken, közösségi célú eseményeken a házirend betartása mellett.
 • Belépődíjas rendezvények esetén a jegyváltás kötelező, mely egyszeri belépésre jogosít, s a jegykezelés után másra nem átruházható. A zavartalan működtetést a közösségi-és társas élet szabályainak megfelelő magatartással köteles segíteni.
 • A Kanizsa Aréna berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. A használat alatt bekövetkezett kárt a használó azonnali hatállyal köteles az Üzemeltető képviselőjének jelezni. A bérlő használat előtt minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy az épületben, berendezések, felszerelések sérülésmentesek, amennyiben kárt észlel azt azonnal köteles az Üzemeltető képviselőjének jelezni. Amennyiben ezt elmulasztja nem hivatkozhat a felelősség alóli mentesítésre, így a kárt viselni köteles.
 • A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.
 • A Kanizsa Aréna kötelező feladatai ellátása mellett olyan szolgáltatásokkal is rendelkezik, melyek bármely állampolgár, szervezet, intézmény igénybe vehet, de azokért az üzemeltető által elfogadott díjakat köteles megfizetni.
 • Az Aréna helyiségeiben, illetve egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. A csikkeket a kihelyezett tárolóedényekbe kell elhelyezni. Az ezzel ellentétes magatartás a hatályos jogszabályok alapján szankciókat von maga után.
 • Az Aréna teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.
 • Az elektromos kapcsolóhoz, a fűtés szabályozóhoz, illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak.
 • Az öltözőkbe, játéktérre, üveges italt bevinni tilos.
 • A Kanizsa Aréna berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége a Kanizsa Aréna üzemeltetési munkatársainak jelenteni, figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését lehetőség szerint megakadályozni.
 • Az Aréna területén az üzemeltető illetve a rendezvény biztosításával megbízott személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon illetve a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá e személyeket az Aréna területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani.
 • A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) bevinni szigorúan tilos.
 • Sérült embereket az egészségügyi ellátás megérkezéséig az egészségügyi szobában kell elhelyezni.
 • A bérlő a helyiségek kulcsfelvételét és leadását a portaszolgálaton teszi meg, kulcs és jelenléti nyilvántartó aláírásával.

Közösségi és közlekedő terek használata:

 • A Kanizsa Aréna közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt.
 • Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a közösségi és közlekedőterek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt, rongálást okozni.
 • Kizárólag azokat a közlekedőtereket lehet használni, ami a sporteseményhez vagy bárminemű rendezvényhez szükségszerűen hozzátartozik, illetve amelyet az Aréna üzemeltetése e használatra kijelöl.
 • Rendezvények alkalmával a vendégek csak és kizárólag az arra kijelölt ülő és álló helyeket foglalhatják el, az épület egyéb helyiségeiben tartózkodni tilos.
 • A sportolók a csarnok területére csak az edző illetve hivatalos kísérő jelenlétében mehetnek be.
 • Tilos mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni.
 • A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas időszakban.

Játéktér (küzdőtér) használata:

 • A küzdőtérre (játéktérre) utcai és sötét talpú cipőben belépni tilos. A játéktéren kizárólag olyan sportcipőben lehet tartózkodni, amely a sportparketta állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó nyomot nem hagy és megfelelő tisztaságú.
 • A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sport tevékenység folytatható, amely az Aréna általános rendeltetésének megfelelő, illetve a Kanizsa Aréna üzemeltetőjével előre egyeztetett.
 • Tilos a küzdőtéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely a létesítmény vezetője által nem engedélyezett, illetve amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem távolítható.
 • A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére vissza kell állítani, illetve a tároló helyekre vissza kell vinni. Tilos a labdák falhoz, térelválasztó rendszerhez rugdosása, dobálása, és minden olyan tevékenység, amely a falazat és az ajtók, ablakok tisztaságát veszélyeztetné.
 • A pálya területén található mobil eszközök, palánk, kapuk, elválasztó függöny mozgatására csak az aréna karbantartói jogosultak.
 • A raktárakba, karbantartói helyiségekbe csak az üzemeltető alkalmazottai vagy az arra meghatalmazott személy léphet be, onnan bármiféle anyagot, sportszert csak az arra meghatalmazott személy vihet ki.
 • A sporteszközök tárolására szolgáló zárható kocsikat csak és kizárólag az annak használatára kijelölt bérlő használhatja. Idegeneknek bármilyen ott tárolt eszköz, sportszer kivétele jogtalan eltulajdonításnak minősül.
 • Tilos a kihelyezett reklámtáblák, reklámanyagok rongálása, elmozdítása. Kifejezetten tilos a köpködés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék „elhelyezése”.
 • Bármiféle reklámtábla, molinó, szórólap és egyéb hirdető eszköz kihelyezése, csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
 • A küzdőtérre az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni.
 • A küzdőteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy az intézmény üzemeltetője úgy dönt akkor a plusz 1 óra használati díjat kiszámlázza az érintettnek.
 • A Kanizsa Aréna területén elhagyott értéktárgyakért (kerékpár, ruházat, telefon stb.) az Aréna üzemeltetője -beleértve dolgozóit is -, felelősséget nem vállal, így a kár megtérítését rá nem lehet hárítani, függetlenül attól, hogy az esetleges károsult a rendezvény nézője vagy résztvevője esetleg szervezője a rendezvénynek! Mindenki maga köteles gondoskodni arról, hogy a lebonyolításra kerülő sport vagy egyéb rendezvényeken való részvétel ideje alatt, személyes és értéktárgyai megfelelően legyenek biztosítva.
 • Az esetlegesen megtalált tárgyakat köteles leadni a portaszolgálati irodában.
 • Mindenki köteles a bekövetkezett bármely meghibásodást vagy káreseményt, vagy ha olyan javítási, karbantartási igény merülne fel, amely az üzemeltető kötelezettsége lenne, azt azonnali hatállyal közölni az üzemeltetővel vagy annak megbízottjával telefonon vagy írásban, hogy az üzemeltető intézkedni tudjon, hogy a meghibásodás vagy káresemény személyi sérülést ne okozhasson, illetve az ingatlan állagában további károk ne keletkezhessen.

Öltözők, mosdók, tusolók, WC-k használata:

 • Az öltözőhelyiségeket csak a rendezvény, mérkőzés előtt 1 órával, az edzés megkezdése előtt fél órával csoportosan lehet igénybe venni. Az öltözők kulcsait a bérbe vevő (résztvevő) megbízottja a portaszolgálaton veheti át – kulcsnyilvántartó dokumentum aláírásával- és azt a rendezvény/mérkőzés/edzés befejezésekor ugyanúgy a portaszolgálaton adja le és aláírásával a kulcs-nyilvántartóban jelzi is azt.
 • Vagyonvédelem miatt az öltözőket zárni kell. Az öltözőkben elhelyezett ruhák és értéktárgyak megőrzése a résztvevők feladata. Az öltöző szekrények kulcsait a használóik kötelesek távozáskor a szekrények ajtóin hagyni. Ha véletlenül mégis valaki magával vitte, akkor az illetőnek kötelessége visszajuttatnia azt a Kanizsa Aréna részére.
 • A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező.
 • Az intézmény képviselője rendezvények, edzésidők alatt meggyőződhet az öltözők állapotának megfelelőségéről, öltöző szekrény kulcsok meglétéről az edzés illetve rendezvények ideje alatt is a bérlő jelenlétében. Amennyiben rongálást, vagy egyéb rendellenes használatot tapasztal, úgy a csapat képviselőjével jegyzőkönyvet vesznek fel és ezt követően az esetleges károkról elszámolnak egymással.
 • A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 30 perc áll rendelkezésre.
 • A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására.
 • Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el. A mosdók használatát üzemeltető megtagadhatja a külsős, nem az Aréna rendezvényeire érkező látogatóktól.

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Kanizsa Aréna tartós, kulturált, szép állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához!

Nagykanizsa, 2022. 01.20